Pravidla registrácie a používania webstránky

 • VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PORTÁLU SLOVAK WEBS
 • Úvodné ustanovenie
 • 1. Prevádzkovateľom SlovakWebs.sk je Fyzická osoba.
 • 2. Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné služby:
 • a.) Bezplatné zverejňovanie odkazov na vaše webstránky vo webovom katalógu.
 • b.) Platené uprednostnenie odkazu na vase webstránky vo webovom katalógu.
 • 3. Objednávateľ zadaním odkazu do katalógu súhlasí so zverejnením svojich údajov prevádzkovateľom, pokiaľ si to vyžaduje charakter služby.
 • 4. Za obsah zverejnených textových alebo grafických predlôh, či už v odkazoch, v popisoch, v inzerátoch alebo reklamných baneroch zodpovedá výhradne objednávateľ.
 • 5. Pokiaľ sú v rámci predlôh poskytnutých objednávateľom používané chránené značky, poskytuje objednávateľ prevádzkovateľovi uzatvorením zmluvy právo k použitiu týchto značiek. Objednávateľ zaručuje, že je oprávnený poskytnúť povolenie k používaniu chránených značiek.
 • 6.Cena a platobné podmienky:
 • a.) Služby podľa bodu 2. a. sa poskytujú bezplatne.
 • b.) Služby podľa bodu 2. b. sa dojednávajú individuálne podľa rozsahu.
 • Záverečné ustanovenia
 • Poskytnutie akejkoľvek služby prevádzkovateľa alebo potvrdením akéhokoľvek úkonu na portáloch prevádzkovateľa je vždy podmienené akceptovaním aktuálne platných Všeobecných obchodných podmienok.
 • Pokiaľ sa odberateľ rozhodne ich neakceptovať nie je oprávený danú službu alebo úkon použiť, pričom predchádzajúce využité služby a úkony tým nie sú dotknuté.
 • Všeobecné obchodné podmienky majú platnosť do dňa zverejnenia a nadobudnutia platnosti nových Všeobecných obchodných podmienok.
 • Prevádzkovateľ zverejní nové Všeobecné obchodné podmienky 1 pracovný deň pred nadobudnutím ich platnosti.
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25.6.2009.